Menu

Referat af Generalforsamlingen

image
26. marts 2018 kl. 11:48

Generalforsamlingsreferat, Ejby IF fodbold

Mødedato: 19/3 2018 kl. 19:00

Til stede fra bestyrelsen 

Henrik Stub Petersen, Morten Urban Pedersen, , Rasmus Agger Bendtsen, Kenneth Frederiksen, Lotte Beicker Andersen

Afbud fra bestyrelsen 

Brian Strømsted, Jan Larsen

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Afdelingsformandens beretning.
  3. Afdelingskasseren fremlægger et af Ejby IF’s revisorer revideret regnskab til godkendelse.
  4. Afdelingskasseren fremlægger budgetforslag for det igangværende regnskabsår.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
  7. Andre valg, herunder evt. kritiske revisorer.

 

Ad 1)

Kaj Sørensen blev valgt uden modkandidater og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Morten Urban Pedersen blev valgt til at skrive referat.

 

Ad 2)

Formanden fremlagde sin beretning, som er vedlagt dette referat som PDF-fil.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad 3)

Idet kasseren havde meldt afbud, fremlagde Morten Urban Pedersen regnskabet i stedet.

Årets regnskab for 2017 viste et overskud på kr. 44.852 samt en bankbeholdning pr. 31. december 2017 på kr. 200.148.

Morten Urban Pedersen redegjorde for indholdet i årsregnskabet samt besvarede alle spørgsmål heromkring.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad 4)

Idet kasseren havde meldt afbud, fremlagde Morten Urban Pedersen budgettet i stedet.

Budgettet for 2018 udviste et forsigtigt skøn over indtægter og udgifter med et samlet overskud på kr. 5.500.

Det er bestyrelsens holdning, at klubben har en sund likviditet og solid bankbeholdning, hvorfor det ikke er meningen, der skal opspares yderligere ressourcer på nuværende tidspunkt, men at årets indtægter skal forsøges kanaliseret ud til medlemmerne i samme regnskabsår.

Morten Urban Pedersen redegjorde for indholdet i budgettet samt besvarede alle spørgsmål heromkring.

Budgettet var ikke til godkendelse, men blev alligevel enstemmigt accepteret.

 

Ad 5)

Ingen forslag modtaget.

 

Ad 6)

Jf. vedtægterne er det maksimalt 2/3 af bestyrelsen, som kan være på valg pr. år.

 

På valg i år

Kenneth Frederiksen

Jan Larsen

Henrik Stub Petersen

 

Alle modtog genvalg og blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.

Kenneth Frederiksen ønskede kun valg for 1 år ad gangen, men jf. vedtægterne vælges man for 2 år ad gangen, hvorfor han må fratræde før tid, såfremt det bliver relevant.

 

På valg næste år

Rasmus Agger Bendtsen

Morten Urban Pedersen Brian Strømsted

Lotte Beicker Andersen

 

Fratrædelser i årets løb

Ingen

 

Kandidater som nye bestyrelsesmedlemmer

Ingen

 

Ad 7)

Hovedforeningen sørger for valg af revisor for alle underafdelinger.

Bestyrelsen skal fortsat arbejde på at finde en bilagskontrollant til brug for løbende godkendelse og kontrol af bogføringen.

 

Ad 8)

Henrik Jacobsen informerede om fugtproblemer i det ene vaskerum grundet utæt udsugning ved tørretumblerne.

Morten Urban Pedersen informerede om status for ”Tutten”, herunder regnskab for 2017. Der blev redegjort for regnskabsposterne og besvaret spørgsmål hertil.

Torsten Lykke Hansen informerede om nyt fra hovedforeningen, herunder nyheder fra andre underafdelinger, stiftelsen af en E-sports afdeling og status på arbejdet med pladsmangel og rengøring i klubhuset.

Gert Strømvig informerede om de kommende planer for næste Skt. Hans arrangement.

 

Afslutning og konstituering af bestyrelsen

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Morten Urban Pedersen  

Formand

Brian Strømsted

 

Kasserer

Henrik Stub Petersen

 

Sekretær

Jan Larsen  

 

Medlem

Rasmus Agger Bendtsen

 

Medlem

Lotte Beicker Andersen

 

Medlem

Kenneth Frederiksen

 

Medlem